अध्यापकांचे नाव

अ.क्र.  अध्यापकांचे नाव पदनाम
 डॉ. डी.एम.जानराव प्राचार्य
 डॉ.बाबासाहेब जाधव सहाय्यक प्राध्यापक
 श्रीमती वैशाली ब.कपाटे सहाय्यक प्राध्यापिका
 श्री.फिरोज तडवी शारीरिक शिक्षण निदेशक
श्री.गीरीपुंजे डी.जि. सहाय्यक प्राध्यापक