Our Affiliated Other School & Colleges

 राजकुंवर महिला महाविद्यालय, बनोटी,ता.सोयगाव,जि.औरंगाबाद.

 राजकुंवर महिला महाविद्यालय,भोकरदन. ता.भोकरदन जि.जालना

 राजकुंवर महाविद्यालय, वाघ्रूळ , ता.जि.जालना

 राजकुंवर महाविद्यालय, धावडा , ता . भोकरदन , जि . जालना

शिवराज महाविद्यालय , परतूर , ता . परतूर , जि . जालना

 राजकुंवर महाविद्यालय , फर्दापूर , ता . सोयगाव , जि .औरंगाबाद

शिवराज महाविद्यालय , पिंपळगाव कोलते ता . भोकरदन, जि . जालना

 राजकुंवर माध्यमिक व उच्चमाध्यामिक  विद्यालय हिवरा (राळा) ता.बदनापूर जि.जालना.

 राजकुंवर महाविद्यालय अजिंठा ता.सिल्लोड जि.औरंगाबाद.